صحنه های UGLY در وست هام به عنوان هواداران خشم در رؤسای باشگاه - Noble درگیر است

GettyMark Noble مسائل مربوط به خود را برعهده دارد دستان خود را در تمام طول هفته ادامه دادند به عنوان تلاش هیئت مدیره برای خنثی کردن طرفداران عصبانی طرفداران غرب هام در طول هفته با پشتیبانی بخش های ناراضی خود دیدار کردند، اما در خانه 3 بر 3 در خانه برنلی، در شرق لندن پس از آنکه مردان شان دیچ یک گل زدند، هواداران خانگی شروع به وارد شدن به زمین کردند. کمبود ترسناک امنیت و پلیس باعث شد که طرفداران برای مدت زمان طولانی در چمن قرار بگیرند، تا اینکه مارک نوبل مجبور شد موضوع را به دست خودش در آورده باشد. TwitterWest صاحبان خانه ها خواسته شد که Stadiu لندن را ترک کنند