وست هام در حالت شرم آور پس از صحنه های زشت در ورزشگاه لندن در زمان شکست برنلی

 ldquo این باشگاه نیست که میخواهیم ردکوهی را ببینی که خرابکارانه میمیرد پس از اینکه صحنههای مضر شنبه در شنبه شاهد شنیدن این اتفاق بود این باشگاه West Ham نیست. هرکسی میخواهد دیوید سولیوان 69 ساله باشد و همچنین مالک David Gold در اشکها همانطور که او از صندلی خود برای حفاظت از خود بیرون کشید، ممکن است این آسیب جدی را به عنوان نوعی آسیب ناشی از حوادث ناخوشایند مشاهده کند، اما پس از آن نگران نباشید، صاحبان وست هام به هیچوجه مراقبت نمی کنند. همه آنها در حال جستجو برای بقیه فصل هستند. آزار و اذیت متهم نیست. بدیهی است که اعمال جنایتکارانه مرتکب شده اند